مشاوره، طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سمنان
BayerMan کار اجرای قرارداد بزرگ طراحی و ساخت سکوبندی آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی چندین آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان را به انجام و عملیات ساخت و نصب آن ها را در فاصله 1 ماه به اتمام رساند. این دانشگاه در تاریخ 22 بهمن 1367 فعالیت خود را آغاز نمود. دانشکده های این دانشگاه عبارتند از: دانشکده پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده توانبخشی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشکده بهداشت مستقر در دامغان، دانشکده پیراپزشکی مستقر در سرخه و دانشکده بهداشت و پیراپزشکی مستقر در آرادان.
بیمارستان های تحت پوشش این دانشگاه عبارتند از: مرکز آموزشی پژوهشی درمانی کوثر، مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امیرالمؤمنین، بیمارستان ولایت دامغان، بیمارستان معتمدی گرمسار، بیمارستان امام حسین آرادان، بیمارستان 15 خرداد مهدیشهرلینک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان:
http://www.semums.ac.ir

مشاوره سکوبندی آزمایشگاهی دانشگاه سمنان

سکوبندی آزمایشگاه و میزبندی دانشگاه سمنان

میزبندی آزمایشگاهی دانشگاه سمنان