طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه گروه صنعتی سانا عایق

بایرمن طراحی، مشاوره، اجرا و نصب سکوبندی آزمایشگاه گروه صنعتی سانا عایق را با موفقیت به پایان رسانده است.
گروه صنعتـی سـانا عایق فعالیت خود را در سال 1380به عنـوان نمـاینده انحصاری شـرکت L’ISOLANTE K-FLEX ایتالیا و تولید کننده عایق های فوم الاستومتری در شهرستان ابهر استان زنجان، آغاز نموده است.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص گروه صنعتی سانا عایق، خواهشمند است به وبسایت این شرکت به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
http://kflex.ir