سکوبندی آزمایشگاهی شرکت شیمیایی چشم انداز انرژی کیمیا
BayerMan قرارداد طراحی و ساخت سکوبندی آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی شرکت چشم انداز انرژی کیمیا را به امضا رساند و طی آن سکوبندی آزمایشگاه شیمی این شرکت معتبر را طراحی و اجرا نمود.
شرکت چشم انداز انرژی کیمیا، زیرمجموعه شرکت Panorama Oil مالزی بوده و در زمینه تولید مواد شیمیایی فعالیت دارد.

لینک شرکت مادر چشم انداز انرژی کیمیا:
http://panoramaoil.com/index.html

میزبندی و سکوبندی شرکت کیمیا