طراحی، مشاوره و اجرای میزبندی آزمایشگاه های شرکت فرآورده های لبنی شکوه دشت (گل طاب)

بایرمن قرارداد طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های شرکت فرآورده های لبنی شکوه دشت (گل طاب) به امضا رسانده و سکوبندی آزمایشگاه این شرکت معظم را طراحی و نصب کرده است.
شرکت فرآورده های لبنی شکوه دشت (گل طاب)، تولید کننده فرآورده های لبنی بوده و کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی شکوهیه قم احداث شده است.