طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه مرکز تحقیقات آلومینیوم دانشگاه علم و صنعت

بایرمن طراحی، مشاوره و اجرای سکوبندی آزمایشگاه مرکز تحقیقات آلومینیوم دانشگاه علم و صنعت ایران را با موفقیت به انجام رساند. مرکز تحقیقات آلومینیوم زیر نظر دانشگاه علم و صنعت ایران اداره شده و فعالیت علمی و پژوهشی خود را از سال 1372 در زمینه صنعت آلومینیوم آغاز کرده است.
برای آشنایی بیشتر در خصوص فعالیت های مرکز تحقیقات آلومینیوم دانشگاه علم و صنعت ایران، به سایت این شرکت مراجعه فرمایید:
http://bit.iust.ac.ir/Lab/ViewLab/10041

کابینت بندی دانشگاه علم و صنعت ایران