وبلاگافتتاح پروژه سکوبندی آزمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

افتتاح پروژه های سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی

افتتاحیه پروژه دانشگاه علوم پزشکی سمنان

پروژه های سکوبندی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی سمنان توسط وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تاریخ 06/12/95 توسط جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی افتتاح گردید. نحوه عملکرد شرکت مهندسی بازرگانی رستا فرآیند سپنتا (بایرمن) در طراحی و اجرای سکوبندی آزمایشگاه های این دانشگاه، مورد تحسین و تقدیر وزیر محترم قرار گرفت.