بر اساس داشتن کمد نگهداری در دو نوع ساده و کمبی قابل ارائه است.

هود شیمی ساده

این هود شیمی ساده و بدون کمد نگهداری می‌باشد.

انواع دارای کابینت ساده نیز از در این دسته قرار می‌گیرند.

هود شیمی کمبی

در این هودها که متداول ترین نوع هود شیمی هستند، در قسمت پایین کابین هود، کمد نگهداری جهت مواد شیمیایی و اسید یا باز با مشخصات کلی این نوع کمدهای نگهداری نصب می‌شود.

  1. هود کمبی با کمد نگهداری ثابت
  2. هود کمبی با کمد نگهداری متحرک