طراحی آزمایشگاه باید به گونه ای باشد که احتمال بروز خطرات فيزیکی، شيميایی و ميکروبی در محيط کار به حداقل برسد و یک محيط کار ایمن برای کارکنان و همچنين مراجعه کنندگان فراهم گردد.
دسترسی و امکان ورود به فضای فنی آزمایشگاه باید فقط برای افراد مجاز امکانپذیر باشد.

کپسول اطفاء حریق و ترجيحا سيستم هشدار حریق، به تناسب وسعت آزمایشگاه (هر 50 متر مربع حداقل یک کپسول 4 کيلوگرمی) و در مکان های نصب گردد، طوری که دسترسی سریع تمامی کارکنان در موارد اضطراری به سهولت امکانپذیر باشد.

آموزش افراد برای رعایت نکات ایمنی آزمایشگاه و نصب دستورالعملهای شرایط اضطراری در نقاط مشخص شده آزمایشگاه باید مد نظر قرار گیرد.
دستگاه های برقی در آزمایشگاه خصوصا دستگاه های دارای رطوبت و نيز دستگاه های حساس به نوسانات جزئی برق باید سيم اتصال به زمين داشته باشند.

دوش اضطراری و چشم شوی باید در مکانی قرار گيرد که در شرایط ضروری براحتی در دسترس همه کارکنان باشد.
تعداد دوش ها و چشم شوی بستگی به وسعت کار و فضای آزمایشگاه دارد و بویژه باید در نزدیکی بخش هایی باشد که با مواد شيميایی سوزاننده سر و کار دارند.

سيستم لوله کشی گاز آزمایشگاه باید استاندارد بوده و نکات ایمنی لازم در مورد آن رعایت شده باشد و تعداد کافی خروجی گاز در آزمایشگاه تعبيه گردد.
در صورت استفاده از کپسول گاز، کپسول ها در مکان مناسب و امن، دارای تهویه مطلوب، دور از منابع حرارتی و نزدیک به محل مصرف قرار داده شوند.

هر بخش از آزمایشگاه جهت دور ریز پسماند های غير آلوده باید دارای سطل زباله دردار و کيسه زباله مقاوم باشد.
پنجره های آزمایشگاه که به فضای آزاد باز می شوند باید توری داشته باشند تا از ورود و لانه گزینی جوندگان و حشرات به آزمایشگاه جلوگيری گردد.

در آزمایشگاه باید فضای مناسب و مجزایی برای غذاخوری کارکنان و کمد قفل دار برای گذاشتن لباس و لوازم شخصی آنان در نظر گرفته شود.
دستشویی ها باید دارای صابون مایع، دستمال کاغذی و یا دست خشک کن برقی باشد و محل دستشویی نيز باید به شکل مناسب در نظر گرفته شود.