استفاده از تجهیزات ایمنی در آزمایشگاه همانند هر محیط کاری علاوه بر الزام استاندارد سازی محیط کاری باعث کاهش صدمات ناشی از حوادث داخل آزمایشگاه می شود.
علاوه بر این آموزش پرسنل در خصوص ایمنی کار در آزمایشگاه و با دستگاههای آزمایشگاهی و نصب دستورالعملهای ایمنی در آزمایشگاه بسیار مهم می باشد.

انواع تجهیزات ایمنی