تفاوت جریان هوای لامینار با جریان هوای متلاطم

جریان هوای لامینار در واقع حرکت لایه های هوا بدون تداخل لایه های هوا در یک جهت مشخص و با سرعت ثابت می باشد.

در مقابل، جریان پرتلاطم چرخش ها و گردابهایی را ایجاد می کند که ذرات را به صورت تصادفی و غیرقابل پیش بینی بر روی سطوح قرار می دهد.

تفاوت جریان هوای لامینار با جریان هوای متلاطم