سرویس اسپاین در واقع یک مجموعه واحد حاوی تمام امکانات لازم مانند شیرآلات، سرویس برق و شبکه قابل نصب در قسمتهای مختلف آزمایشگاه می باشد.

این مجموعه به 3 صورت زیر ارائه می گردد:

نصب بر روی میز وسط

بصورت آویزان از سقف

به صورت آویزان