این سکوبندی معمولاً از یک طرف به دیوار آزمایشگاه متصل می شود و بنابراین فقط یک طرف آن برای قرارگیری کاربر در دسترس می باشد. این سیستم سکوبندی معمولاً برای قرار گرفتن تجهیزات آزمایشگاهی و نیز استفاده کاربران به عنوان میز کار آزمایشگاهی مناسب است.