طراحی سيستم روشنایی آزمایشگاه باید به نحوی باشد که نور کافی و یکنواخت برای انجام فعاليت های مختلف از جمله رویت آسان واکنش ها و رنگ ها فراهم گردد.
مقدار روشنایی در فضای آزمایشگاه به نوع فعاليت ها، رنگ دیوارها، سقف و سطوح کاری، فاصله سطح کاری تا پایه چراغهای روشنایی و محل قرار گرفتن پایه اصلی چراغها بستگی دارد.

لامپ های فلورسنت با دما و رنگ های مختلف در دسترس می باشد و استفاده از آن در محيطهای کاری سرپوشيده توصيه ميگردد.

بطور تقریبی وجود دو عدد لامپ فلورسنت در هر 6 مترمربع برای تامين روشنایی آزمایشگاه ممکن است کافی باشد.
برای دستيابی به توزیع یکنواخت نور و حذف سایه ها، باید لامپ های فلورسنت نسبت به سطوح کاری بطور عمود قرار گيرند.

درصورتی که هيچ کابينتی در بالای فضای کاری وجود نداشته باشد، می توان سيستم روشنایی را بطور موازی و بالای قسمت فعال سطوح کاری قرار داد.
سيستم روشنایی اضطراری باید در محل پذیرش و تردد افراد مراجعه کننده و مسير خروجی آزمایشگاه جهت ایمنی افراد در مواقع قطع برق استفاده گردد.

نوردهی سيستم روشنایی اضطراری در بخش های بانک خون و مکان هایی که تجهيزات ثابت بخش ها و نيز سردخانه یا یخچال های آزمایشگاه قرار دارد، باید مناسب و کافی باشد.