صفحه رویه پلی پروپیلن

دارای مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی، رطوبت، اکثر مواد شیمیایی و اسید هیدروفلوریک می‌باشد.
پلی‌پروپیلن برای کار با تولوئن، بنزول، اسید هیدروکلریک، اسید نیتریک، اسید فرمیک، دی کرومات پتاسیم، کلروفرم و بنزین توصیه نمی‌شود.