در آزمایشگاه های با دامنه و حجم کاری محدود، بخشهای مختلف متناسب با فعاليت و استفاده مشترک از تجهيزات می توانند در مجاورت هم فعاليت نمایند.

اما محل های تعبیه شده برای شستشو و استریليزاسيون حتما باید مجزا باشند