ارائه الگوی یکسان جهت طراحی فضای آزمایشگاه ها امکانپذیر نبوده و ضروری نيز نمی باشد، فضای هر آزمایشگاه با توجه به اهداف، طيف فعاليت ها، تعدادپرسنل، دانشجویان و تعداد تجهيزات و …. طراحی می شود .

از آنجایيکه تغيير در حجم کاری و دامنه فعاليت های آزمایشگاه ممکن است با الزاماتی در خصوص تغيير فضای آزمایشگاه همراه باشد، تخصيص فضا در آزمایشگاه می بایست به نحوی باشد که متناسب با اهداف جدید، از نظر وسعت یا بهره وری قابليت تغيير و سازگاری داشته باشد.

در طراحی و تخصيص فضا در آزمایشگاه باید مجموع فضای کاری، فضای انبار و فضای پشتيبانی را در نظر داشت.