فضای انبار در آزمایشگاه شامل قفسه ها، کابينت ها، یخچال ها و فریزرها می باشد.
تعيين حداقل مواد و اقلامی که در یک زمان وجودشان در آزمایشگاه لازم است، نقش مهمی در تخمين فضای مورد نياز برای انبار دارد.
این امر به عوامل گوناگونی نظير نوع خدمات آزمایشگاهی (دستی یا اتوماسيون)، طيف آزمایش های انجام شده، حجم آزمایش ها، تعداد کارکنان و پيچيدگی های فرآیند های کاری بستگی دارد.

بطور کلی می توان بين 5-7% مساحت خالص آزمایشگاه و یا 12-17% آن را با احتساب استفاده از فضای داخل کابينت ها و قفسه ها، به انبار اختصاص داد.
تعيين فضای انبار می بایست به نحوی باشد که حتی المقدور در صورت لزوم قابليت گسترش داشته باشد.
علاوه بر فضای کافی، شرایط محيطی مناسب برای انبار اقلام آزمایشگاهی باید فراهم شود و مسئول آزمایشگاه باید اطمينان یابد که کليه اقلام موجود در آزمایشگاه در شرایط صحيح از نظر نور، رطوبت، دما، تهویه و ایمنی مطابق توصيه سازنده نگهداری و انبار شوند.
از نظر دمای نگهداری اقلام، انبار به قسمتهای یخچالی 2-8 درجه، فریزری 20- درجه و غير یخچالی 18-26 درجه تقسيم می شود.