تعداد و انواع تجهيزات موجود در هر بخش نقش مهمی در برنامه ریزی جهت طراحی فضای آن بخش دارد .
در این خصوص باید به مواردی نظير ابعاد (طول، پهنا و ارتفاع) دستگاه ها، وزن دستگاه ها و همچنين ميزان ولتاژ و آمپر و لوله کشی های مورد لزوم (مندرج در کاتالوگ دستگاه) توجه شود.

گاهی سازندگان دستگاه، تخصيص ميزان فضای بيشتری از ابعاد دستگاه را جهت عملکرد مناسب آن توصيه می نمایند که این مسئله را باید لحاظ نمود.
دسترسی آسان به پشت و کناره های دستگاه جهت نگهداری، تعمير و تهویه می بایست در نظر گرفته شود.