مقدار فضا بر حسب متر مربع شامل سطوح مورد استفاده جهت کار و قرارگيری تجهيزات، سينک های شستشو و محل رفت و آمد کارکنان می باشد. فضاهای اطراف تجهيزات نيز جزو فضای کاری به حساب می آیند.
فضای مفيد کاری در بخش های مختلف آزمایشگاه می بایست به حدی باشد که حداکثر تعداد کارکنان شاغل در یک نوبت کاری، با در نظر گرفتن فضای اشغال شده توسط تجهيزات، فضاهای بين ميزهای کار، راهروها و فضای اطراف تجهيزات، به راحتی قادر به فعاليت باشند.