فیلتر آزمایشگاهی جهت فیلتر (پاکسازی) دود، بخارات، گازهای ناخواسته و میکروارگانیسمها قبل از رسیدن به فن استفاده می‌شوند.

 

انواع فیلترهای آزمایشگاهی

بر اساس عملکرد دستگاه (هود یا کمد نگهداری)، مواد فیلتر شدنی و کیفیت هوای مد نظر پس از فیلترینگ انواع مختلفی از فیلترهای آزمایشگاهی استفاده می‌شود.

فیلتر هپا
فیلتر اولپا
فیلتر کربن فعال
فیلتر جذب شیمیایی

فیلتر آزمایشگاهی هپا

فیلتر هپا

فیلتر های هپا High-Efficiency Particulate Air (HEPA) filters که به معنای فیلتر حذف کننده ذرات معلق هوا با کارآیی بالا می‌باشد، در واقع لایه‌ای است از الیاف پلیمری به هم فشرده شده خاص که دارای منافذ ریزی می‌باشد. وجود این منافذ سبب می‌شود که هوا بتواند به آسانی از این فیلتر عبور نماید، در حالی که ذرات بزرگتر از 0.03 میکرون در آن‌ها گیر کرده و در آن طرف فیلتر باقی می‌مانند.
جذب ذرات در فیلتر های هپا معمولا به سه عامل اصلی بستگی دارد که عبارتند از:

قطر الیاف تشکیل دهنده فیلتر
ضخامت کلی فیلتر
سرعت عبور هوا از سطح فیلتر

فیلتر اولپا

فیلترهای اولپا Ultra Low Particulate Air (ULPA) filters که به معنای فیلتر حذف‌کننده ذرات فوق‌العاده کوچک هوا می‌باشد، بعنوان پیش فیلتر قبل از فیلترهای هپا نصب می‌گردند. و تا 99.999% ذرات بزرگتر از 0.1 میکرون را جذب میکند.

فیلتر اولپا
فیلتر کربن فعال

فیلتر کربن فعال

فیلترهای کربن فعال جهت پاکسازی بخارات حاوی مواد شیمیایی سمی و خورنده مثل مواد شیمیایی، مواد اسیدی و بازی در هودهای شیمی، کمد نگهداری مواد شیمیایی و کمد نگهداری اسید/باز کاربرد دارند.

فیلتر مخصوص جذب شیمیایی Chemisorption

مکانیسم عملکرد فیلترهای جذب شیمیایی بر اساس واکنش ماده شیمیایی با سطح فیلتر جذب کننده از طریق تشکیل باندهای شیمیایی می‌باشد.
قدرت این فیلترها بر اساس نوع باندهای شیمیایی تشکیل شده و جنس صفحه فیلتر بسیار متفاوت است.

فیلتر مخصوص جذب شیمیایی Chemisorption