از آنجایی که در آزمایشگاه سطوح میزهای کار و سینکها در معرض مواد شیمیایی مختلف هستند در نظر گرفتن مقاومت آنها در برابر مواد شیمیایی در افزایش طول عمر سکوبندی و امنیت در آزمایشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.

بدین منظور بسیاری از تولیدکنندگان معتبر این محصولات اقدام به انجام آزمایشات مجاورت با مواد شیمیایی می نمایند که در دو سطح مجاورت کوتاه مدت و درازمدت انجام میگیرد.
شرکت بایرمن (رستا فرآیند سپنتا) در راستای ارائه خدمات برتر به مشتریان خود، جدول زیر را با استفاده از اطلاعات سایتهای مختلف جهت راهنمایی برای انتخاب بهترین جنس برای سکوبندی با در نظر گرفتن مواد شیمیایی مصرفی در آزمایشگاه ارائه کرده است.
جدول زیر بر اساس تاثیر منفی مواد شیمیایی مختلف بر انواع صفحات رویه با دایره قرمزرنگ تنظیم شده است.

جدول مقاومت در برابر مواد شیمیایی