ساختمان آزمایشگاه باید فاقد خرابی و فرسودگی باشد.
محل آزمایشگاه ترجیحا در ساختمانهای مسکونی نباشد بخصوص اگر آزمایشگاه ضایعات آلاینده و خطرناک تولید میکند.
ارتفاع سقف آزمایشگاه حداقل باید 2.7 متر باشد.

دیوارهای آزمایشگاه حداقل تا ارتفاع 1.8 متر قابل شستشو باشد. (رنگ های قابل شستشو و مقاوم مانند رنگ روغن برای رنگ آمیزی دیوارهای آزمایشگاه توصیه می شود.(
کف آزمایشگاه باید قابل شستشو بوده و ترجيحا دارای کف شوی باشد. تعبیه کف شوی در اتاق شستشو الزامی است.

چنانچه از درب های چوبی در آزمایشگاه استفاده شده است، باید با رنگ های قابل شستشو و مقاوم مانند رنگ روغن رنگ آميزی شده باشد و آزمایشگاه ترجيحا دارای پنجره باشند.
بنا به بار مصرفی تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه نوع و میزان مقاومت سیم ها و کابل های مصرفی و همجنین میزان روشنایی آزمایشگاه محاسبه و اجرا می گردد.