1. قبل از شروع کار با هود حتما دستورالعمل نحوه کار با دستگاه از شرکت تامین کننده اخذ گردد.
  2. برای اطمینان از حداکثر عملکرد هود باید متناسب با نوع و میزان فعالیت، هود شیمی مناسب انتخاب گردد.
  3. محل استقرار هود باید به دور ازمحل ترافیک عبور کارکنان آزمایشگاه، درهای ورودی و سیستم های تهویه باشد، و سیستم های تهویه کافی برای بهره برداری از حداکثر سرعت هود در آزمایشگاه فراهم باشد.
  4. خروج حجم بسیار بالا از ذرات آلاینده فقط در صورتی که در محافظ هود شیمی کاملا بسته نگاه داشته شود، امکان پذیر می شود.
  5. هود شیمی برای کار با مواد قابل انفجار مناسب نمی باشد. در این صورت کاربر مجبور به استفاده از امکانات محافظتی در برابر انفجار مانند صفحات محافظ می باشد که این کار بر روی عملکرد هود شیمی تاثیر می گذارد.
  6. هودهای شیمی متداول برای کار با پرکلریک اسید مناسب نمی باشند. بخارات اسید پرکلریک بر روی کانالهای خروج هوا در هود رسوب کرده و به کریستال های پرکلرات تبدیل میشوند.این کریستالها در صورت تماس قابلیت انفجار داشته که میتواند برای کاربر و پرسنل آزمایشگاه بسیار خطرناک باشد. برای کار با اسید پرکلریک هودهای شیمی خاص با بدنه استیل ضد زنگ مجهز به سیستم شستشو توصیه می شود.
  7. از دستکاری هود توسط کاربر و پرسنل غیر متخصص بشدت پرهیز نمایید.