پنل داکت ها که عموما مجرای عبوری سیم‌های برق و شبکه می‌باشد به ایمن سازی محیط آزمایشگاه و زیباسازی آن کمک میکند.
بر اساس ضروریات سکوبندی این پنل داکت ها مستقیما بر روی دیوار و یا بصورت رومیزی (عموما بر روی شلف ها) نصب می شود.

پنل داکت دیواری

پنل داکت رومیزی