کابینت سوپری آزمایشگاهی

کابینت سوپری که بصورت قفسه بندی شده ساخته می شود سبکی از کابینت می باشد که به هر قفسه اجازه می دهد تا به طور مستقل همانند کشو استفاده شود. این سبک قفسه بندی یک روش عالی برای افزایش راحتی کاربران می باشد.