کابینت های سلولی را می توان بین ستونهای شلف میز وسط نصب کرد.

از ویژگی های آن این است که در هنگام استفاده از میز وسط از هر دو طرف قابل دسترسی هستند. آنها فضای نگهداری با دسترسی سریع را برای معرفها، مواد آزمایشگاهی و تجهیزات کوچک در بالای ایستگاههای کاری میز وسط فراهم می کنند.

این کابینت بندی آزمایشگاه برای نگهداری وسایل سنگین مناسب نمی باشند.

کابینت های سلولی با درهای لولایی یکپارچه یا شیشه ای ساخته می شوند. درهای شیشه ای ظاهری در معرض دید را ایجاد می کنند در حالی که درهای یک پارچه بدون شیشه ظاهری یکنواخت و منظم را به نمایش میگذارند.