کمد نگهداری هیبرید جهت نگهداری مواد اسیدی و قلیایی و نیز مواد قابل اشتعال در محفظه مشترک ارائه شده است. ایمن سازی محفظه های داخلی کمد نگهداری هیبرید با بهره گیری از محفظه های نگهداری مجزا مجهز به تهویه های مجزا انجام می شود.