از آنجایی که هدف اصلی میزهای سکوبندی آزمایشگاهی استفاده حداکثر از فضای آزمایشگاهی بدون ایجاد مزاحمت می‌باشد، سیستم‌های متنوعی برای سکوبندی بکار گرفته می‌شود که هدف همه آنها بهینه سازی فضای کاربری، سرعت عمل، ایمنی و زیبایی آزمایشگاه است. یکی از اساس‌ترین و مهم‌ترین فعالیت‌های شرکت بایرمن در زمینه ساخت میزبندی آزمایشگاهی است. مجموعه کابینت‌های موجود در هر آزمایشگاه به عنوان سکوبندی و یا میزبندی آزمایشگاهی معرفی می‌شود.

سیستم اصلی برای میزبندی سکوبندی آزمایشگاهی وجود دارد که شامل میزبندی یک طرفه یا کنار و میزبندی جزیره‌ای یا وسط می‌باشد.

کاربردهای انواع میزهای سکوبندی آزمایشگاهی

  • برای انجام کارهای آزمایشگاهی بوسیله اپرواتورهای آزمایشگاه
  • ایجاد فضا برای دسترسی آسان به تاسیسات مختلف در آزمایشگاه
  • عبور و نصب کانال‌های مخصوص تاسیسات در آزمایشگاه
  • استفاده کارآمد و مفید برای نگهداری تجهیزات و مواد مختلف آزمایشگاهی
  • ایجاد حس زیبایی، سهولت در انجام امور آزمایشگاه و آرامش اپرواتورها در فضای آزمایشگاه