یونیت شستشو، انواع میز با کاربرد ویژه و میز توزین از دیگر ملزومات سکوبندی آزمایشگاهی می‌باشد که بنا بر الزامات آزمایشگاه به آن اضافه می‌شود.

آب چکان آزمایشگاهی (PEGBOARD)