کوارتز مهندسی شده نیز در برخی آزمایشگاه ها بعنوان صفحه رویه میز آزمایشگاهی نصب می گردد. مقاومت این صفحه رویه در برابر عوامل شیمیایی در حد قابل قبول می باشد.

از ویژگیهای سنگ کوارتز، یکپارچگی، تنوع رنگ و ضخامت 12، 20 و 32 میلیمتر است.

نصب کوارتز بدون نیاز به زیرسازی و بدون ایجاد لبه (در صورت نیاز) انجام میگیرد.