کمد نگهداری اسیدها و بازها جهت نگهداری مواد اسیدی و مواد قلیایی به طور جداگانه در فضای آزمایشگاه طراحی شده است. در مواد اسیدی و قلیایی دو نوع خطر وجود دارد:

1. واکنش گرمازا

2. خوردگی.

بنابراین اسیدها و بازها می بایست در محفظه‌های جداگانه نگهداری شوند تا از واکنش آن ها با یکدیگر جلوگیری شود.

همچنین قفسه های کمد نگهداری اسید و باز به صورت لبه دار و سینی دار ساخته می شود تا از ریزش مواد جلوگیری شود.

کمد نگهداری مواد خورنده باید مجهز به فن باشد تا هوای آلوده داخل کمد آزمایشگاهی تهویه شود.