کمد نگهداری اسیدها و بازها جهت نگهداری مواد اسیدی و مواد قلیایی به طور جداگانه در فضای آزمایشگاه طراحی شده است.