1. روشن کردن هود 10 تا 15 دقیقه قبل از استفاده
  2. ‎در نظر گرفتن ظرفیت تهویه هود با توجه به میزان مواد آلاینده
  3. انجام آزمایش در انتهای هود
  4. اضافه کردن وسایل مورد نیاز در داخل هود
  5. در صورت نیاز به استفاده از وسیله گرمایش در داخل هود ترجیحا بجای استفاده از آتش مستقیم از هیترهای برقی و یا چراغ الکلی استفاده گردد.
  6. روشن نگاه داشتن هود 10 تا 15 دقیقه پس از اتمام کار
  7. ضدعفونی کردن فضای داخل هود با الکل 70 درجه بعد از پایان کار
  8. استفاده از ضدعفونی با اشعه فرابنفش بصورت هفتگی
  9. بستن در هود پس از خاموش کردن لامپ
  10. انجام آزمایشات کنترل ادواری برای اطمینان از حفظ حداکثر کارآیی هود و تعمیر یا تعویض قطعات مصرفی در صورت لزوم